×

TV-channels

AMC BBC World News Bollywood HD CLASSIC MUSIC TV Deutsche Welle English Club TV Fashion & Lifestyle Fashion & Style 4K TV France 24 Gulli Girl Hollywood HD MCM TOP OUTDOOR CHANNEL TiJi TV5Monde

Üldine informatsioon

Käesolevad teenuse osutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) kehtivad kõigi Central Media Distribution OÜ (registrikood 12853328, asukoht Akadeemia tee 47, Tallinn 13520, edaspidi ka CMD) ja tema klientide (edaspidi ka Klient) vahel sõlmitavate litsentsilepingute, sõltumata nende pealkirjast, osas.

1. Mõisted

Alljärgnevalt on defineeritud mõisted, mida kasutatakse käesolevates Üldtingimustes ning muudes Kliendiga sõlmitavates Lepingu tingimusi sätestavates dokumentides. Sõltuvalt kontekstist võivad alljärgnevad mõisted esineda nii ainsuses kui ka mitmuses.

A’la’carte kanal tasuta või lisatasu eest eraldi juurde tellitav üksikkanal
Baaspakett kanalite pakett, kuhu kuuluvad temaatiliselt mitteseotud kanalid, ja mille tellimise järgselt on Vaatajal võimalik tellida juurde lisatasulisi televisiooniprogramme ja lisa- või teemapakette;
Eritingimused muud Kliendi ja CMD vahel sõlmitud Teenuse osutamisele suunatud kokkulepped (sh liitumislepingud, litsentsilepingud ja turunduslepingud) ja nende lisad;
IPTV IP-põhine televisioon (internet protocol television);
Kanal eritingimustes märgitud CMD poolt Kliendile litsentsi alusel võimaldatav telekanal (HOLLYWOOD HD, FASHION & STYLE 4K, Classic Music);
Leping CMD ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamisele suunatud leping, mis koosneb käesolevatest Üldtingimustest ja Kliendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud Eritingimustest;
nPVR Seade, mille vahendusel võimaldatakse Vaatajal vaatajakohas salvestada ja järelvaadata Kliendi serveris asuvaid teleprogramme ettenähtud ajaperioodi jooksul (network personal video recorder);
OTT Telekanalite edastamiseks mõeldud süsteem, mis võimaldab Vaatajal vaadata Kanaleid internetivõrgu vahendusel (over-the- top);
Pooled vastavalt kontekstile kas CMD või Klient kas eraldi või koos;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, mis ühendatakse CMD poolt Teenuse kasutamiseks Kliendi ühenduspunktiga;
Süsteem Iga Kliendi poolt opereeritav või kontrollitav kaabel-, IPTV või OTT süsteem;
Tasu Kliendi poolt CMD-le Teenuse eest makstav tasu;
Teemapakett temaatiliselt seotud või mitteseotud kanalitest koosnev lisatasuline kanalite pakett;
Teenus CMD poolt Kliendile pakutav teenus või selle osa, mille raames antakse Kliendile litsents ühe või mitme Kanali edastamiseks Vaatajale elektroonilise side võrgu kaudu;
Terminalseade tehniline vastuvõtja või selle osa, mis võimaldab saata, vastu võtta või töödelda signaale ja mis on vajalik Kliendile Kanalite edastamiseks;
Territoorium Eritingimustes täpsustatud ala, millel toimub Teenuse osutamine;
Tähtaeg Eritingimustes kindlaksmääratud ajavahemik alates Lepingu sõlmimisest kuni Lepingu lõpetamiseni;
Vaataja füüsiline või juriidiline isik, kellel on ligipääs Kliendi vaatajaplatvormile koos Kanali vaatamise võimalusega.

2. Lepingu sõlmimine

2.1. Leping loetakse sõlmituks, kui Klient ja CMD on allkirjastanud kirjalikult paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud vormis Eritingimuste osaks oleva litsentsilepingu, sõltumata sellise lepingu pealkirjast (distribution agreement, соглашение о распространении, litsentsileping, liitumisleping vms), mille alusel annab CMD Kliendile üle litsentsi Kanali edastamiseks.

2.2. CMD-l on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest, eelkõige juhul, kui:

2.2.1. Teenuse osutamine Kliendile ei ole tehnilisel või muul objektiivsel põhjusel võimalik;
2.2.2. Klient esitab avalduse esitamisel või Lepingu sõlmimisel ebaõigeid või puudulikke andmeid;
2.2.3. Kliendil on sissenõutav võlgnevus CMD või CMD esindaja ees, või
2.2.4. Kliendi suhtes toimub likvideerimis- või pankrotimenetlus.

2.3. Lepingu sõlmimisel kinnitab Klient, et on tutvunud nii Üld- kui ka Eritingimustega, nende sisu on Kliendile arusaadav ja Kliendi soovil on nende sisu Kliendile selgitatud.

2.4. CMD-l on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel või Lepingu kehtivuse ajal täitmist tagavate tagatiste (eeskätt käendus, ettemakse) esitamist.

3. CMD õigused ja kohustused

3.1. CMD-l on kohustus:

3.1.1. osutada Teenust kooskõlas Üldtingimuste, Eritingimuste, valdkonna praktika ja tavapäraselt oodatava hoolega;
3.1.2. anda Eritingimuste alusel Kliendile litsents Kanalite edastamiseks Territooriumil vastavalt Üld- ja Eritingimustes sätestatule;
3.1.3. tagada Kanalile järjepidev programm ja hoida kanali üldist kuvandit;
3.1.4. tagada Kliendile Kanali digitaalsignaali edastamine satelliidi või muu Territooriumil kasutatava tehnilise vahendi kaudu;
3.1.5. kanda kulud, mis kaasnevad CMD-lt Kliendini Kanali digitaalsignaali edastamiseks ja vastuvõtmiseks vajalike rajatiste (sh maapealse
3.1.6. teavitada Klienti planeeritud tehnilistest töödest, mis võivad mõjutada Kanali digitaalsignaali edastamist Kliendini, ette mõistliku aja jooksul;
3.1.7. teavitada Klienti erakorralistest tehnilistest töödest, mis võivad mõjutada Kanali digitaalsignaali edastamist Kliendini, esimesel võimalusel;
3.1.8. hoiduda otsesuhtlusest Vaatajatega ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta;
3.1.9. informeerida Klienti esimesel võimalusel kõigist Teenuse osutamise ajal ilmnenud takistustest ja probleemidest.jaama) ja Seadmete ehitamise ja ülesseadmisega. Kulud, mis kaasnevad Kanali digitaalsignaali edastamisega Kliendilt Vaatajani, tasub Klient;

3.2. CMD-l on õigus:

3.2.1. otsustada Teenuse osutamiseks vajalike tehniliste tingimuste ja tehnilise lahenduse üle, arvestades võimaluse korral Kliendi ettepanekuid;
3.2.2. teha Kanali sisus, programmis ja üldises kuvandis väheolulisi muudatusi;
3.2.3. teha Kanalites tehnilisi muudatusi ja parendusi;
3.2.4. otsustada ainuisikuliselt Kanali logo ja nime üle, ilma et see mõjutaks CMD muid otseseid või kaudseid õiguseid või kohustusi;
3.2.5. keelduda Kliendile Teenuse osutamisest või piirata Teenuse osutamist, kui
- Klient ei nõustu Üldtingimustega või rikub neid;
- Klient ei täida omapoolseid kohustusi seoses Teenuse osutamisega (sh juhul, kui Kliendil on CMD ees võlgnevus vähemalt 30 järjestikust kalendripäeva);
- Klient ei tee koostööd parima tulemuse saavutamiseks, annab ebaselgeid, täitmiseks võimatuid või vastuolulisi juhiseid, või
- Klient näitab muul viisil, et on kaotanud huvi omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmise osas;
- sellekohane kohustus tuleneb õigusaktist, Lepingust või avalik-õiguslikest nõuetest.
3.2.6. muuta esialgset Teenuse osutamise plaani, kui selle täitmine võib tekitada Kliendile kahju või kui Teenuse osutamise käigus ilmnevad seda tingivad asjaolud;
3.2.7. üks kord kalendriaastas tasumäärasid ühepoolselt suurendada, teavitades sellest Klienti ette vähemalt 30 päeva;
3.2.8. muuta ühepoolselt Üldtingimusi.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on kohustus:

4.1.1. anda CMD-le Teenusega seotud õiget, õigeaegset ja täielikku informatsiooni, juhiseid, dokumente ja selgitusi ning teha CMD-ga igakülgset koostööd Teenuse parimaks osutamiseks;
4.1.2. kasutada Teenust üksnes sihtotstarbeliselt, mõistlikult ja kooskõlas õigusaktide ning heade tavadega. Teenust kasutades on keelatud kahju tekitamine CMD-le või kolmandatele isikutele ning nende huvide kahjustamine. Eeltoodu tähendab ka, et Kliendil on keelatud Teenust (sealhulgas osaliselt) kolmandatele isikutele omavoliliselt edasi müüa või vahendada; samuti on keelatud kasutada Teenust või Seadmeid mistahes õigusvastasel viisil;
4.1.3. edastada Kanalit Vaatajale mistahes muudatuste ja ajalise viivituseta kõikides Süsteemides, säilitades täies mahus Kanali kvaliteedi ning audiovisuaalse ja graafilise terviklikkuse;
4.1.4. turundada, reklaamida ja edastada Kanalit Vaatajale võrdväärsetel tingimustel teiste kanalite ja teenustega, mida Klient Vaatajale võimaldab;
4.1.5. tagada Kanali edastamise õiguspärasus, sh sõlmida selleks kõik vajalikud lepingud ning tasuda kõike selliste lepingute sõlmimisega kaasnevad kulud;
4.1.6. kajastada Lepingu täitmisega seonduvaid andmeid korrektselt oma raamatupidamises Lepingu Tähtaja jooksul ja tagada CMD eelneval kirjalikul nõudmisel ligipääs Lepingu täitmisega seotud dokumentatsioonile nii Lepingu Tähtaja jooksul kui ka kuni 7 aastat pärast Lepingu lõppemist;
4.1.7. tagada CMD nõudel ligipääs Seadmetele; 4.1.8. edastada vastavalt Eritingimustes kokkulepitule CMD-le igakuised väljavõtted Kanali vaadatavuse kohta;
4.1.9. hoiduda Kanali kopeerimisest, lindistamisest või mistahes muul reprodutseerimisest. Selline tegevus on lubatud üksnes CMD eelneval nõusolekul, mis peab olema kirjalikus vormis;
4.1.10. tagada, et Vaataja ei kopeeriks, lindistaks ega reprodutseeriks Kanalit muul viisil. Selline tegevus on lubatud üksnes CMD eelneval nõusolekul, mis peab olema kirjalikus vormis.

4.2. Kliendil on õigus:

4.2.1. edastada Kanalit Vaatajale vastavalt CMD-ga kokkulepitud tingimustele;
4.2.2. viia Vaatajate hulgas läbi Kanaliga seonduvaid turundus- ja arvamusuuringuid, reitinguküsitlusi ja muid kampaaniaid;
4.2.3. nõuda CMD-lt rikete kõrvaldamist vastavalt Eritingimustes sätestatule;
4.2.4. saada CMD-lt kasutatava Teenusega seonduvat teavet;
4.2.5. saada CMD-lt teavet omandistruktuuri, sealhulgas tegeliku kasusaaja nime, isikukoodi ja isikukoodi riigi, isikukoodi puudumise korral sünniaja ja -koha ning elukohariigi, samuti andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta;
4.2.6. esitada CMD-le kirjalikke pöördumisi, pretensioone ja ettepanekuid Teenuse kohta;
4.2.7. öelda Leping üles vastavalt Üld- ja Eritingimustes sätestatule;
4.2.8. nõuda kahju hüvitamist vastavalt Üld- ja Eritingimustes sätestatule.

5. Teenuse eest tasumine

5.1. Teenuse osutamise eest on Klient kohustatud tasuma kuutasu, mille suurus ja arvestamise põhimõtted lepitakse kokku Eritingimustes.

5.2. Klient on kohustatud tasuma kuutasu CMD poolt esitatud arvete alusel või vajadusel esitama arve kohta põhjendatud pretensioonid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis arvel märgitud maksetähtaja jooksul. Pretensioonide arvel märgitud tähtajaks mitteesitamisel loetakse arve Kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks (v.a ettemaksuarvete puhul).

5.3. Arve tasumise tähtaeg on 20 kalendripäeva arvates arve väljastamise kuupäevast. Arve tasumisega seotud teenustasud (sh ülekandetasud ja konverteerimistasud) tasub Klient.

5.4. Arve loetakse tasutuks, kui makse on laekunud CMD pangakontole.

5.5. Arve tasumisega viivitamisel on CMD-l õigus:

5.5.1. (alates makseviivituse kuueteistkümnendast päevast:) nõuda Kliendilt viivist 3% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendrikuu eest kuni arvel näidatud summa täieliku tasumiseni;
5.5.2. (alates makseviivituse kolmekümne esimesest päevast:) peatada Teenuse osutamine kuni arvel märgitud summa täieliku tasumiseni.

5.6. CMD-l on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvete käsitlemine üle meeldetuletus- ja inkassoteenust pakkuvale koostööpartnerile, avaldada andmed Kliendi poolt tasumata arvete kohta kolmandatele isikutele ja/või pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks kohtusse (sh nii maksekäsu kiiremenetluse kui ka hagimenetluse raames). Klient on kohustatud hüvitama CMD-le kõik lisakulud, mis CMD-l tekivad seoses Kliendi poolt tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega.

6. Lepingu lõpetamine

6.1. Lisaks Õigusaktides ja Eritingimustes märgitud juhtudele on Pooltel õigus lõpetada Leping alljärgnevatel juhtudel:

6.2. teine Pool rikub oluliselt Lepingust tulenevaid kohustusi ning ei heasta rikkumist 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates vastava kirjaliku teate saamisest;

6.3. teine Pool on muutumas maksejõuetuks;

6.4. Lepingu edasine täitmine oleks vastuolus kehtiva seadusandlusega s.h rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud alustel;

6.5. CMD kaotab õiguse Kanalit Kliendile edastada.

7. Vastutuse piirangud ja vääramatu jõud

7.1. CMD vastutab üksnes raske hooletuse või tahtlusega tekitatud otsese varalise kahju eest. CMD ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju tekkimise eest. CMD vastutus on piiratud Teenuse osutamise eest Kliendi poolt makstud või maksmisele kuuluva Tasu suurusega, v.a. kui seaduses sätestatud imperatiivsed normid näevad ette teisiti.

7.2. CMD ei vastuta:

7.2.1. Teenuse osutamise või Teenuse kvaliteedi eest juhul, kui Klient rikub Üldtingimuste p-s 4.1.7 toodud kohustusi. Sellisel juhul vastutab tekkida võiva kahju eest Klient;
7.2.2. Kliendi poolt edastatud materjalide, vahendite ja informatsiooni praagi või seaduslikkuse eest;
7.2.3. CMD koostööpartnerite poolsete viivituste eest.

7.3. Kumbki Pool ei vastuta teisele Poolele tekkinud kahju eest, kui kahju on põhjustanud või kahju ärahoidmist on takistanud vääramatu jõud või tegurid, mille vältimine ei olnud Lepingut rikkunud Poole võimuses. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu või sündmust, mille üle Poolel kontroll puudub ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtudes Poolelt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. Vääramatu jõud on tulekahju; loodusõnnetus; sõda; terrorismiakt; elektrienergia katkestus; streik; liiklusummikud; tugev lumesadu; torm; äike; kolmandatele isikutele kuuluvate tehniliste seadmete ja lahenduste rikked; sidevõrkude rikked; panga või riigi poolt kehtestatud sanktsioonid eeldusel, et nende esinemine on väljaspool Poole vahetut mõjuulatust, ning muud Poole tahtest sõltumatud asjaolud, mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

7.4. Vääramatu jõu asjaolude esinemisele tuginev Pool on kohustatud viivitamatult teist Poolt teavitama vääramatu jõu mõjul tekkida võivatest viivitustest.

7.5. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

8. Muud tingimused ja avaldused

8.1. Pooled kohustuvad hoidma saladuses andmeid, mis on saanud teise Poole kohta teatavaks Teenuse osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes teise Poole kirjalikul nõusolekul või juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või Lepingust.

8.2. Üldtingimuste ja Eritingimuste vahelise vastuolu korral lähtutakse Eritingimustest.

8.3. Üldtingimuste mistahes sätte kehtetus ei vabasta Pooli Üldtingimuste muude sätete kohaldamisest ega põhjusta muude Üldtingimuste sätete kehtetust. Kui mõni Üldtingimustes sisalduv säte osutub seadusega vastuolus olevaks või kehtetuks, kohaldavad Pooled kehtivat sätet, mis on algsele sätte tähendusele ja eesmärgile kõige lähemal.

8.4. Üldtingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik Üldtingimustest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

9. Üldine kontakt ja muud avaldused

9.1. CMD kontaktandmed:
Central Media Distribution OÜ
Akadeemia tee 47
Tallinn 13520, Eesti
Tel: +372 61 21 132
E-post: estonia@cmd.ee

9.2. Vastutav toimetaja ja turundusosakond. Alla Samoshina, tel: +372 612 1133, e-post: a.samoshina@cmd.ee

9.3. CMD jurisdiktsioon. CMD kuulub Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni.

9.4. Riikliku järelevalve teostaja. CMD üle teostab riiklikku järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10a, 10122 Tallinn; +372 667 2000; info@ttja.ee).